Regelverk & Tillsyn

Placerum Kapitalförvaltning AB är ett privatägt företag som får bedriva tillståndspliktig värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden (LVPM) 2007:528.

Företaget har Finansinspektionens tillstånd att bedriva följande verksamhet:

Mottagande och vidarebefordran av order beträffande ett eller flera finansiella instrument
Portföljförvaltning
Investeringsrådgivning
Försäkringsförmedling i samtliga livförsäkringsklasser
Försäkringsförmedling – olycksfall- och sjukförsäkring

Placerum Kapitalförvaltning AB står under Finansinspektionens tillsyn som kan lämna uppgifter om Placerum Kapitalförvaltning AB’s tillstånd.

Uppgifter finns på:

Webb: www.fi.se
Telefon: 08-787 80 00
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm

Klagomål

Placerum Kapitalförvaltning AB förbinder sig att behandla alla inkomna klagomål snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt och på Kundens begäran skriftligen. Är klagomålet att betrakta som ett enkelt fel eller missförstånd bör detta åtgärdas genast. Klagomålsansvarig skall så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar, skriftligen meddela Kunden hur Placerum har bedömt ärendet och på vilket sätt Placerum har följt upp ärendet. Beslutet ska vara skriftligt om inget annat har avtalats. Om Kundens klagomål inte kan tillmötesgås ska kunden ha rätt att få en motivering till detta.

Kunden kan också erhålla vägledning från Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumentverket (Hallå konsument) samt den kommunala konsumentvägledningen. Om Placerum Kapitalförvaltning beslutar att inte tillmötesgå Kundens anspråk kan Kunden underställa klagomålet Allmänna reklamationsnämndens (ARN) prövning. Placerum Kapitalförvaltning åtar sig i dessa fall att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendation. Kunden har också möjlighet att låta allmän domstol pröva tvisten.

Klagomål mot Placerum Kapitalförvaltning AB ska adresseras:

Placerum Kapitalförvaltning AB
Klagomålsansvarig
Skolgatan 64C
903 29 Umeå
090-70 22 50

Dataskyddsombud

Placerum Kapitalförvaltning AB värnar om din personliga integritet och dina personuppgifter vilket innebär att vi ser till att alltid behandla dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet. Om du har frågor med avseende hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud enligt nedan:

Placerum Kapitalförvaltning AB värnar om din personliga integritet och dina personuppgifter vilket innebär att vi ser till att alltid behandla dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet. Om du har frågor med avseende hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud enligt nedan:

Placerum Kapitalförvaltning AB
Dataskyddsombud Linda Högbom
Skolgatan 64c
903 29 Umeå
090-70 22 54
linda.hogbom@placerum.se