Hållbarhet

Hållbarhet har på några år vuxit till att bli en av de absolut viktigaste frågorna, inte bara politiskt utan även för investerare. Att investera i långsiktigt hållbara verksamheter kan tyckas vara – och är – en självklarhet för de flesta kapitalförvaltare idag. Så även för Placerum. Men vad är en hållbar investering och hur påverkar det hur vi investerar våra kunders pengar i praktiken? Vi gör ett försök att förklara.

Hållbarhet i investeringsprocessen

Hållbarhetsanalys är en integrerad del av Placerums investeringsanalys. Vid förvaltning av fonder och portföljer tillämpas hållbarhetskrav i form av strategier för inkludering och exkludering vad gäller underliggande fonder. De exkluderingar som följer av detta är bindande för förvaltningen. Indirekta investeringar i fonderna och portföljerna ska utgöras av fonder som främjar miljörelaterade och / eller sociala egenskaper alternativt har hållbar investering som mål i enlighet med SFDR.

Genom att välja bort bolag, indirekt via placeringar i andra fonder, som bryter mot internationella normer och konventioner kopplade till exempelvis skatt, arbetstagarnas rättigheter samt korruption och mutor tillses att de bolag fonden placerar i lever upp till grundläggande krav vad avser god bolagsstyrning.
Fonden väljer bort vissa produkter och tjänster som bedöms löpa stor risk att ha negativa effekter på omvärlden och som är oförenliga med fondbolagets roll som ansvarsfull investerare. Då fonden placerar i andra fonder sker inget direkt påverkansarbete mot företag.

ESG-Policy

Miljö (E)

Den inverkan bolagens verksamhet har på miljön och klimatet

Sociala (S)

Hur företagen påverkar människor, både anställda och i samhället i stort

Bolagsstyrning (G)

Omfattar bolagens interna rutiner och dess beslutsfattande

Det finns flera skäl till att man som förvaltare vill utvärdera bolag utifrån dessa faktorer. Inte minst för att undvika att göra dåliga investeringar. Bolag som struntar i miljöfrågor, som behandlar sina anställda illa eller som ägnar sig åt korruption kommer att få allt svårare att finansiera sig med tiden och är därmed en riskabel investering långsiktigt. Omvänt så kommer hållbara bolag att premieras, inte bara tack vare ett ökat fokus kring dessa frågor utan också genom de enorma mängder kapital som styrs om i riktning mot verksamheter som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Exkludering

Ett sätt att reducera hållbarhetsriskerna är att helt exkludera vissa sektorer från sitt investeringsuniversum. Exkludering är vanligt förekommande bland svenska förvaltare och tillämpas även av oss. Fördelen med exkludering är att det utgör en tydlig gränsdragning där man vet att exempelvis producenter av fossila bränslen, kontroversiella vapen och tobak inte förekommer i Placerums produkter (se hållbarhetspolicyn för en fullständig lista över exkluderade sektorer). Nackdelen är att exkludering är ett trubbigt instrument när det gäller exempelvis klimatomställning. Där kan det göra större klimatnytta att ett bolag som släpper ut stora mängder koldioxid halverar sina utsläpp jämfört med om ett bolag med redan små utsläpp blir helt koldioxidfritt. Den här typen av bolag som åtagit sig att ställa om sin verksamhet i linje med klimatmålen i Parisavtalet kallas omställningsbolag och kan utgöra tillåtet undantag från de exkluderingskriterier Placerum tillämpar. Eventuella investeringar i omställningsbolag kommer emellertid att utgöra en mycket liten del av portföljen.

Vissa av Placerums produkter kan investera en mindre del av portföljen i derivat, såsom exempelvis indexterminer. Dessa speglar utvecklingen i ett valt börsindex utan att för den skull ha något direkt innehav i indexets underliggande bolag. Utbudet av ESG-screenade indexterminer är i dagsläget begränsat och därför är dessa tills vidare undantagna från hållbarhetspolicyn.

Inkludering

Ett annat sätt att arbeta med hållbarhet är att göra så kallade positiva urval. Till skillnad från att välja bort så väljer man i stället aktivt in bolag eller fonder med hållbarhetsfokus. När Placerum investerar i underliggande fonder så köper vi som huvudregel fonder med hållbarhetsinriktning, det vill säga sådana som klassificeras som ljusgröna (artikel 8) eller mörkgröna (artikel 9). Vi kan i undantagsfall investera i fonder utan hållbarhetsklassificering, men där hållbarhetsrisker ändå integreras i investeringsbesluten (artikel 6). I dessa fall måste fonderna som minimum uppfylla exkluderingskraven i föregående stycke.

Engagemang och påverkan

Placerum gör inga direktinvesteringar i enskilda aktier. Vi finns därför inte representerade vid bolagsstämmor och har därför begränsade möjligheter att föra direkt dialog med företagen i hållbarhetsfrågor. Genom att investera i underliggande fonder som bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete säkerställs emellertid att vi indirekt bidrar till att påverka bolagen i dessa frågor.
Vid investeringar i företagsobligationer bidrar vi däremot direkt till bolagens finansiering. I dessa fall har vi möjlighet att föra dialog med bolagens ledning, antingen direkt eller via emissionsinstitutet, kring villkor och förutsättningar för dessa placeringar. Vårt fokus på nordiska bolags obligationer ger en bättre möjlighet att påverka jämfört med investeringar i stora globala koncerner där vår investering endast skulle utgöra en mycket liten del av den utestående skulden.
Hållbarhetsarbete är en process och även om de globala målen för hållbar utveckling ligger fast så är det rimligt att anta att vägen för att nå dit kan komma att ändras genom nya EU-policys och riktlinjer. Det gäller även Placerums hållbarhetspolicy som kommer att justeras löpande för att följa utvecklingen.