Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
– Placerums diskretionära portföljer –

 

Följande upplysningar lämnas I enlighet med EU-förordning 2018/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR) avseende den diskretionära förvaltningen som omfattar artikel 8-produkter.

Sammanfattning

Portföljerna främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Portföljerna investerar huvudsakligen i externa fonder som främjar hållbarhet (artikel 8) eller gör hållbara investeringar (artikel 9). Genom detta minimerar portföljerna risken som utgörs av sociala egenskaper i underliggande bolag, då kraven på bolagen höjs för att kunna vara en del i artikel 8/9-fonder. Även om båda dessa klassificeringar ställer höga krav på fondens hållbarhetsarbete så anses generellt artikel 9-fonder bära lägre hållbarhetsrisk än artikel 8. Vi kan även göra investeringar i fonder utan hållbarhetsklassificering (artikel 6) men där hållbarhetsrisker ändå integreras i investeringsbesluten. I dessa fall måste fonderna som minimum uppfylla kraven i Placerums exkluderingspolicy.

Portföljerna främjar dessutom miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fokusera på dessa egenskaper vid utvärderingen av underliggande fonder. Placeringar sker enbart i fonder som möter portföljernas hållbarhetskrav.

Portföljerna väljer bort vissa produkter och tjänster som bedöms löpa stor risk att ha negativa effekter på omvärlden och som är oförenliga med fondbolagets roll som ansvarsfull investerare.

Portföljerna placerar genom indirekta placeringar i andra aktie- och räntefonder. Fondens aktieexponering uppnås huvudsakligen genom placeringar i fonder med exponering mot den nordiska respektive globala aktiemarknaden vilka uppfyller portföljernas hållbarhetskrav. Resterande del av portföljens investeringar utgörs av kassa.

Portföljerna har inte något åtagande att investera en minimiandel i hållbara investeringar, men de fonder som portföljen investerar i kan ändå komma att investera i hållbara investeringar enligt SFDR.

Då portföljen placerar i andra fonder sker inget direkt påverkansarbete mot företag.

Förvaltaren genomför med regelbundna mellanrum en screening av samtliga underliggande fonders innehav för att säkerställa att verksamhet i av fonden exkluderade sektorer och/eller bolag som bryter mot internationella normer och konventioner inte återfinns i underliggande fonder.

Portföljen är aktivt förvaltad och inget index har valts för att avgöra om portföljerna möter de miljörelaterade och sociala egenskaper som portföljerna främjar.

Fullständiga hållbarhetsrelaterade upplysningar kring Placerums portföljer hittar du här