ESG-analys/due diligence – Portföljförvaltning

 

Vid ESG-analysen görs bedömningar av hur potentiella och befintliga investeringar uppfyller – för Placerum – viktiga hållbarhetsfaktorer. Då Placerums diskretionärt förvaltade fondportföljer uteslutande investerar i underliggande fonder så består analysen främst i att säkerställa att underliggande fonders hållbarhetsarbete överensstämmer med Placerums hållbarhetskriterier. Vid sidan av detta görs en genomlysning av dessa fonders underliggande innehav för att säkerställa att dessa inte gör investeringar i sektorer med särskilt höga hållbarhetsrisker som Placerum valt att exkludera ur sitt investeringsuniversum.

Riskidentifiering

Inför en potentiell investering görs en övergripande screening för att bedöma om fonden har förutsättningar att uppfylla Placerums hållbarhetskrav. Den baseras på följande:

 • Hållbarhetsklassificering (artikel 8/9)
  Placerum investerar huvudsakligen i externa fonder som främjar hållbarhet (artikel 8) eller gör hållbara investeringar (artikel 9). Genom detta minimerar fonden risken som utgörs av sociala egenskaper i underliggande bolag, då kraven på bolagen höjs för att kunna vara en del i artikel 8/9-fonder. Även om båda dessa klassificeringar ställer höga krav på fondens hållbarhetsarbete så anses generellt artikel 9-fonder bära lägre hållbarhetsrisk än artikel 8. Vi kan även göra investeringar i fonder utan hållbarhetsklassificering (artikel 6) men där hållbarhetsrisker ändå integreras i investeringsbesluten. I dessa fall måste fonderna som minimum uppfylla kraven i Placerums exkluderingspolicy.

 • Investeringsstrategi (aktiv/passiv)
  Placerum investerar både i aktivt och passivt förvaltade fonder. Medan passivt förvaltade artikel 8/9-fonder följer ett ESG-screenat index så har aktivt förvaltade fonder en större frihet i valet av underliggande investeringar. Även om en sådan frihet medför att förvaltaren i ännu högre grad kan inkludera hållbara bolag i förvaltningen så ställer det också högre krav på uppföljning av förvaltningen från Placerums sida. I screeningen betraktas därför aktivt förvaltade fonder bära något högre hållbarhetsrisker än passiva.
 • Geografisk inriktning
  Placerum investerar huvudsakligen i aktie- och räntefonder med geografisk inriktning mot Norden, Europa och USA. Dessa marknader betraktas generellt ha lägre hållbarhetsrisker än investeringar i utvecklingsländer, framför allt vad gäller sociala egenskaper som mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga förhållanden och jämställdhet. Då investeringar på tillväxtmarknader innebär högre hållbarhetsrisker så kräver dessa en mer djupgående analys av hur förvaltaren säkerställer att underliggande bolag uppfyller de uppställda kraven.
 • Exkluderingspolicy
  Placerum exkluderar sektorer och branscher med särskilt höga hållbarhetsrisker:
 • Utvinning och produktion av fossila bränslen
 • Kontroversiella vapen
 • Alkoholproduktion
 • Tobaksproduktion
 • Kommersiell spelindustri
 • Framställning av pornografiskt material
 • Bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av korruption och mutor.

  För att en investering ska bli aktuell krävs att de underliggande fonderna tillämpar samma exkluderingskriterier som Placerum.

 • Undantag från exkludering (omställningsbolag)
  I undantagsfall kan avsteg göras från exkluderingskriterierna, exempelvis inom energisektorn där en aktör ställer om sin verksamhet från fossil till förnybar energi. Att bidra till finansieringen av en sådan omställning utgör en mycket viktig del för att nå klimatmålen och är därmed acceptabla undantag från Placerums exkluderingskriterier. Omställningsbolag kommer emellertid endast att utgöra en liten del av Placerums totala investeringar.

Analys

Analysen av en fonds hållbarhetsegenskaper består av en sammanvägd bedömning där data inhämtats från flera olika källor:

 • Fonddokumentation
  Grundläggande information såsom hållbarhetsklassificering, exkluderingskriterier etc. hämtas från officiellt tillgänglig information såsom fondbestämmelser, informationsbroschyrer, produktblad samt information på förvaltningsbolagets webbplats.
 • Data från tredjepartsleverantör
  Information om underliggande fonders aktuella innehav hämtas primärt från Datia, som är Placerums leverantör av hållbarhetsdata. Där matchas de underliggande aktierna mot Placerums exkluderingslista och eventuella probleminnehav flaggas.
 • Intervju med förvaltare
  Inför nya investeringar i aktivt förvaltade fonder görs alltid en intervju med ansvarig förvaltare där denne går igenom fondens hållbarhetsarbete. Vid investeringar i passivt förvaltade produkter utgår denna del då investeringsstrategin följer ett fastslaget index.

Uppföljning

Placerum följer löpande upp att gjorda investeringar överensstämmer med fondernas riktlinjer. Vid avvikelser gör ansvarig förvaltare bedömningen om avvikelsen är av sådan art att innehavet kan behållas eller om det måste avyttras. Eventuella avyttringar ska ske skyndsamt men på ett sådant sätt att andelsägarnas intressen tillvaratas.