Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Placerums redogörelse för bolagets hantering av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn – (EU) 2019/2088, även kallad Disclosureförordningen.

Placerum är ett värdepappersbolag som bedriver portföljförvaltning, investeringsrådgivning och försäkringsdistribution. Utifrån de områden vi bedriver verksamhet inom är Placerum är att bedöma som både finansmarknadsaktör och rådgivare enligt Disclosureförordningen.

Hållbarhetsfaktorer definieras i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ”miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor”. Negativa konsekvenser för dessa faktorer innebär en negativ påverkan på hållbar utveckling i världen.

Placerum beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling i vår portföljförvaltning, investeringsrådgivning och försäkringsdistribution. Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas både på produktninvå samt på enhetsnivå.

Placerum beaktar huvusakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI) genom att välja fonder som i sin tur beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i sin investeringsprocess och uppföljning. Vidare exkluderas bolag, direkt eller indirekt via placeringar i andra fonder, som är involverade i verksamheter som förvaltaren anser oförenliga med en hållbar utveckling. Det gäller verksamheter avseende produktion och distribution av kontroversiella vapen, alkohol, tobak, pornografi, kommersiell spelverksamhet, fossila bränslen samt bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. Eventuella avvikelser hanteras genom exkludering.

Miljörelaterade och sociala egenskaper utgör en viktig del av förvaltningen och rådgivningen och utgör grunden för val av underliggande fonder.

Miljökriterier som Placerum tar hänsyn till;
• Koldioxidavtryck
• Utsläpp av växthusgaser

Sociala kriterier som Placerum tar hänsyn till;
• Andel av investeringar som brutit mot FN:s Global Compactprinciper eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Placerums redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer