Placerums portföljer

Placerum förvaltar tre diskretionära portföljer med olika risknivåer med Nordnet som depåförande institut.

Försiktig portfölj

För vem?

Försiktig portfölj passar dig som vill ha bättre avkastningsmöjligheter än vad ett rent räntesparande kan erbjuda, men samtidigt inte vill riskera hela kapitalet på aktiemarknaden. Den här portföljen riktar sig till ickeprofessionella investerare.

Om portföljen

Portföljen investerar i ränte–, kredit- och aktiefonder där fördelningen mellan dessa förändras aktivt utifrån marknadsförutsättningarna. På detta sätt kan risknivån i portföljen hela tiden anpassas för att möta förändringar på marknaden. Minst 50% av portföljen kommer vid var tid att ligga investerad i ränte– och kreditfonder. Basen kommer därmed alltid att utgöras av fonder med lägre risk. För det fall portföljen investerar i Placerums egna fonder får denna andel uppgå till högst 35%.

Produktblad och portföljinformation

Nedan finner du information om portföljen. Det är viktigt att innan du överväger att placera pengar i portföljen att du läser informationen om portföljen.

• Produktblad Försiktig
• Hållbarhetsrelaterade upplysningar
• Bilaga II – hållbarhetsrelaterade upplysningar

Balanserad portfölj

För vem?

Balanserad portfölj passar dig som vill kombinera aktiemarknadens långsiktiga avkastningspotential med räntemarknadens trygghet. Den här portföljen riktar sig till icke-professionella investerare.

Om portföljen

Portföljen investerar i ränte–, kredit– och aktiefonder där fördelningen mellan dessa förändras aktivt utifrån marknadsförutsättningarna. På detta sätt kan risknivån i portföljen hela tiden anpassas för att möta förändringar på marknaden. Minst 25% av portföljen kommer vid var tid att ligga investerad i aktiemarknaden, men andelen får aldrig överstiga 75%. Risken i portföljen kommer därmed alltid att vara lägre än i en ren aktiefond. För det fall portföljen investerar i Placerums egna fonder får denna andel uppgå till högst 35%.

Produktblad och portföljinformation

Nedan finner du information om portföljen. Det är viktigt att innan du överväger att placera pengar i portföljen att du läser informationen om portföljen.

• Produktblad Balanserad
• Hållbarhetsrelaterade upplysningar
• Bilaga II- hållbarhetsrelaterade upplysningar

Dynamisk portfölj

För vem?

Dynamisk portfölj passar dig som har en lång sparhorisont och som kan acceptera stora kursrörelser för att maximera de långsiktiga avkastningsmöjligheterna. Den här portföljen riktar sig till icke-professionella investerare.

Om portföljen

Portföljen investerar huvudsakligen i aktiefonder, men kan under kortare perioder placera upp till 50% av kapitalet i ränteinstrument för att skydda kapitalet vid större börsnedgångar. Portföljen investerar på de geografiska marknader som för tillfället bedöms ha de bästa avkastningsförutsättningarna och kan även investera i enskilda branscher.

Produktblad och portföljinformation

Nedan finner du information om portföljen. Det är viktigt att innan du överväger att placera pengar i portföljen att du läser informationen om portföljen.

• Produktblad Dynamisk
• Hållbarhetsrelaterade upplysningar
• Bilaga II – hållbarhetsrelaterade upplysningar