Den 3 januari 2018 trädde regleringarna MiFID II och MiFIR i kraft. Som kund kommer du bland annat att få mer information om den rådgivning du får av oss samt mer detaljerad information om kostnader och avgifter. Bakom de nya reglerna finns främst två avsikter; att förstärka kundskyddet för dig som placerar i värdepapper och handlar med andra finansiella instrument, samt att öka transparensen inom finanssektorn.

Du behöver inte vidta några åtgärder med anledning av ändringarna.

Nedan följer en beskrivning av de mest väsentliga ändringarna;

• Förstärkt kundskydd
Finansiella rådgivare ska framöver i ännu högre utsträckning försäkra sig om att du som kund förstår risknivån i de placeringar du väljer samt att de är lämpliga för just dig.

• Kostnadsredovisning
Placerum kommer att redovisa kostnader mer detaljerat för den tjänst och värdepapper som du avser att investera i. Denna information kommer att innehålla en uppskattad kostnadsredovisning som bygger på prisinformation och vissa antaganden om framtiden. Kostnadsredovisningen kan därför skilja sig från de faktiska kostnaderna som uppstår men syftar till att du ska få förståelse för kostnadsbilden som specifika investeringar och tjänster medför. Möjligheten att ta del av kostnadsredovisningen ges i anslutning till en investering eller nyteckning av investeringstjänst. Kostnadsredovisning är inget nytt för oss på Placerum, men i och med de nya reglerna förstärks dina rättigheter ytterligare. Det blir dessutom lättare för dig som kund att jämföra avgifterna hos olika aktörer på marknaden.

• Rapportering vid portföljförvaltning
Det nya regelverket innebär att du som kund kommer att få information om din diskretionärt förvaltade portfölj minskar med 10 procent eller mer från senaste rapporttillfället.

• Målmarknadsbedömning
I enlighet med reglerna för produktstyrning ska Placerum som distributör av finansiella instrument fastställa en målmarknad för sina kunder. Syftet med reglerna är att du som kund ska erbjudas instrument som är förenliga med dina behov, egenskaper och mål.

Du hittar uppdaterad information om t ex Egenskaper och Risker hos finansiella instrument, Utförande om order mm under Regelverk & Tillsyn

Placerum kommer löpande att uppdatera avtal, interna dokument samt informationsblad.