Regelverk & Tillsyn

Placerum Kapitalförvaltning AB är ett privatägt företag som får bedriva tillståndspliktig värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden (LVPM) 2007:528.

Företaget har Finansinspektionens tillstånd att bedriva följande verksamhet:

  • Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • Försäkringsförmedling i samtliga livförsäkringsklasser
  • Försäkringsförmedling – olycksfall- och sjukförsäkring

Placerum Kapitalförvaltning AB står under Finansinspektionens tillsyn som kan lämna uppgifter om Placerum Kapitalförvaltning AB’s tillstånd. Uppgifter finns på:

  • www.fi.se
  • Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm
  • Telefon: 08-787 80 00

Policyer och andra dokument

Finansiell information

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om Tillsynskrav och kapitalbuffertar samt om Hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut m.fl. lämnas följande periodiska information nedan. Uppgifterna redovisas för Placerum Kapitalförvaltning AB, 556707-4306 samt för den konsoliderade situationen tillsammans med Placerum AB (556898-1236).

Kapitaltäckning och likviditetsrisk

Klagomål

Placerum Kapitalförvaltning AB förbinder sig att behandla alla inkomna klagomål snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt och på Kundens begäran skriftligen. Är klagomålet att betrakta som ett enkelt fel eller missförstånd bör detta åtgärdas genast. Klagomålsansvarig skall så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar, skriftligen meddela Kunden hur Placerum har bedömt ärendet och på vilket sätt Placerum har följt upp ärendet. Beslutet ska vara skriftligt om inget annat har avtalats. Om Kundens klagomål inte kan tillmötesgås ska kunden ha rätt att få en motivering till detta.

Kunden kan också erhålla vägledning från Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå samt den kommunala konsumentvägledningen. Om Placerum Kapitalförvaltning beslutar att inte tillmötesgå Kundens anspråk kan Kunden underställa klagomålet Allmänna reklamationsnämndens (ARN) prövning. Placerum Kapitalförvaltning åtar sig i dessa fall att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendation. Kunden har också möjlighet att låta allmän domstol pröva tvisten.

Klagomål mot Placerum Kapitalförvaltning AB ska adresseras:

Placerum Kapitalförvaltning AB
Klagomålsansvarig
Skolgatan 64C
903 29 Umeå
Telefon: 090-70 22 50